Словенечко Македонски Бизнис Клуб | Понуда/Побарувачка

Понуда/Побарувачка

Компании од Словенија, членки на Клубот, имаат потреба од соработка со фирми од Македонија за пласман на нивните производи и услуги на нашиот пазар: